Historia - dyktatura_jakobinow

158. dyktatura jakobinów - 1793/94 najcięższy dla FRANCJI
o powstanie chłopskie
o bunt miast
o wróg zewnętrzny
o kryzys gospodarczy
o inflacja
- rząd musi rekwirować zboże
- karty żywnościowe - nie wszyscy maja do nich prawo
- nie wystarczające do zaspokojenia potrzeb
- brak dowozu żywności
- obawiano się powstania
- sankiulioci - wściekli - domagają się wprowadzenia cen maksymalnych i odebrania majątku bogaczom
- pod ich naciskiem Konwent zgadza się na swobodne używanie prawa własności
o przymusowy kurs asygnat
o maksymalne ceny zboża
- wybuchy rozruchów głodowych
o 26 07 uchwała przeciwko spekulantom
o 11 09 ustalono znowu ceny maksymalne na zboże
o 29 09 ogólny cennik na żywność
- rozgoryczenie mas ludowych siłą rewolucji
- korzystają z tego poszczególne grupy w walce między sobą
- rządy rewolucyjne kierują rozgoryczenie na zdrajców wewnętrznych
o przypisywano im ogromna role w trudnościach wewnętrznych
o kryzys ekonomiczny
o wszyscy, którzy nie aprobują kroków konwentu i jakobinów
- strach przed klęską i obietnicami księcia brunszwickiego
- i białymi
- atmosferę strachu podtrzymują
o jakobińskie pisma
* innych już nie ma
o stowarzyszenia jakobińskie na prowincji
o jakobini z Paryża
* nie stanowią jednolitej partii politycznej
* nie maja zwartej organizacji
* nie maja programu społecznego
* prawo do własności uważają za nienaruszalne
* tylko na wskutek nacisku tłumu godzą się na ustępstwa
* masy ludowe pchają ich do walki z żyrondystami
- żyrondyści
o nie są monarchistami i katolikami
o starają się powstrzymać rewolucję
o chcą ograniczyć rolę Paryża przez przeniesienie stolicy
o federaliści
- żaden z żyrondystów nie został wybrany do Komitetu Ocalenia Publicznego
o od 1793 właściwie rząd FR
* RW prowizoryczna i bez znaczenia
o 7 członków centrum
o prawdziwym przywódcą Danton
- żyrondyści grożą "Gdyby doszło do znieważenie konwentu, to oświadczam w imieniu FR, że Paryż będzie zburzony tak, iż na brzegach Sekwany trzeba się bezie dopytywać, w którym stał miejscu"
- jakobini decydują się na zamach stanu
- 2 06 1793 gwardia narodowa z Henriotem otacza konwent
o domaga się wydania 22 zdrajców
o przerażony konwent zezwala na aresztowanie 29 swych członków
* wszystkich przywódców żyrondystów
- przejęcie władzy przez jakobinów
- Konwent 3 06 opracowuje nowe prawodawstwo cywilne
- dyskusja nad nowa konstytucją
- 24 06 druga konstytucja
o konstytucja roku I
o wstępem - nowa DPCziO - 33 pkt.
* dużo bardziej demokratyczna
* państwo ma obowiązek zapewnić oświatę wszystkim swoim obywatelom
* państwo powinno pomagać biednym
* dąć prace bezrobotnym
* środki utrzymania dla tych, którzy nie mogą pracować
o nie ma podziału na obywateli czynnych i biernych
o powszechne prawo wyborcze do 21 roku życia
o władza prawodawcza - Ciało Prawodawcze
* wybierane, co roku
* uchwały maja moc po wyrażeniu zgody przez referendum ludowe
o najwyższa władza wykonawcza - Rada Wykonawcza
* 24 członków
- po uchwaleniu projektu odwołanie się do referendum
o wyraża zgodę
- 10 08 ogłoszenie
- petycje ludowe
o domagają się jej zawieszenia
o uczyniono to
o pozostała martwą litera
- jakobini chcą zjednać sobie opinię publiczną
- żadna z konstytucji nie do zastosowania
- jakobini wola wzmocnić rząd centralny i zaostrzyć przymus
- żyrondyści rzucają hasło do marszu na Paryż
- 13 07 D'Armont zamordowała Marata sztyletem
- istotne znaczenie ma Komitet Ocalenia Publicznego
o jego członkiem zostaje Robespierre - głowa
o Danton odmawia swego udziału - błąd
o najwyższa władza w sprawach wojny, pokoju, zwalczania kontrrewolucji
o mianował generałów i ministrów
- KOMITET BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO
o zreorganizowany 14 09
o kierował tajna policja i wyszukiwaniem wrogów rewolucji
o formalnie zależy od KOC
o ale dochodzi między nimi do starć
- przestępców politycznych sądzi w trybie przyspieszonym Trybunał Rewolucyjny w Paryżu
- na prowincji komitety centralne
- przedstawiciele maja nieograniczona władzę
- stosowanie metody terroru
- surowe akranie faktycznych i domniemanych wrogów rewolucji
- 17 09 - prawo o podejrzanych
o księża
o szlachta
o emigranci i ich rodziny
o sympatycy federacji i monarchy
- każdy obywatel powinien mieć świadectwo pozytywnego stosunku do republiki
- podejrzanym go nie dawano
- śmierć Marii Antoniny, Filipa Egalite, siostra króla Elżbieta, 21 żyrondystów
- kaci - Carrier, Lebon, Feron
- gilotyna, rozstrzeliwanie, topienie więźniów
- 4 m-ce - 4000 ludzi dead
- 3
- po zdobyciu zbuntowanego Lyonu decyzja o zniszczeniu go
- nazwa ma być wykreślona z listy miast republiki
- na ruinach kolumna
- burzenie zaczyna Couthon
- wyroki śmierci
o ludzi do ślepych ulic i strzelanie z armat
o Fouche naraził się Robespierrowi i zaniechano burzenia
- wprowadzenie kalendarza republikańskiego
o nowe nazwy miesięcy
o miesiące dzielone na dekady
o 1 dzien. roku - 22 09 1792
- zdecydowana walka z kościołem
- niszczenie obrazów i rzeźb religijnych
- demolowano wnętrza kościołów
- od księży wymagano wyrzeczenia się ich godności i wiary
- antyreligijne maskarady w katedrze paryskiej
- uroczystość ku czci Rozumu
- niszczenie grobów królewskich
- gwałtowna dechrystianizacja prowadzona przez hebertystów niepokoi umiarkowany odłam jakobinów
- w konwencie jednak występuje przeciw niej tylko Gregoire
o dechrystianizacja zraża do konwentu
o prowokatorzy i obcy agenci
o główni inicjatorzy terroru pragną chwycić władze w swoje ręce
o przywódcy sankiuliotów mogą pociągnąć za sobą masy
- Danton atakuje hebertystów za dechrystianizację
- podejrzane stosunki pieniężne z obcymi krajami - Robespierre
- opanowany przez hebertystów Klub Kordylierów - próba powstania ludowego
- nie powiodło się, bo masy zrażone do nich
- aresztowanie czołowych hebertystów
- 24 03 zgilotynowano ich
- KK przestaje istnieć
- u władzy tylko 2 stronnictwa jakobińskie
o Danton
o Robespierre
- Danton
o główny przeciwnik hebertystów
o dalszy terror nie potrzebny
o występuje w interesie chłopów i zamożnej burżuazji
o domaga się zniesienia do maksimum cen na środki żywnościowe
o skasowania utrudnień dla handlu i przemysłu
o nie jest to przyjmowane życzliwie przez masy
- Robespierre
o może łatwo obalić rywala
o posądza go o pozostawanie na usługach GB
- aresztowany Danton
- 16 germinalia ( 5 04 1794) zgilotynowany
- wraz z nim 13 innych wrogów republiki
- dyktatorem Robespierre
o pod wpływem Rousseau, że państwo bez religii istnieć nie może
o trzeba utrzymać religię
o w kościele widzi jednak podporę kontrrewolucji
o dekret w konwencie
* Lud francuski uznaje istnienie Najwyższej Istoty
* nieśmiertelności duży ludzkiej
- w dziedzinie socjalnej interesy drobnego mieszczaństwa i chłopów
- utrzymano środki przeciw bogaceniu
o rekwizycje
o maksimum cen
- tłumiono próby strajków
- na wsi praca przymusowa chłopów bezrolnych
- rewolucja nie została zakończona
o zagrażają jej nadal monarchistyczne elementy
o skorumpowanie fałszywych rewolucjonistów
- kontynuacja terroru konieczna
- dekrety konwentu zawiesiły działalność sądów rewolucyjnych na prowincji
- odmowa oskarżonemu prawa do obrońców
- trybunał rewolucyjny może odbywać się bez świadków
- dwa wyroki - uniewinnienie lub kara śmierci
- każdego można pociągnąć
- 1376 wyroków śmierci podczas 9 tygodni
- Wielki Terror
- opozycja
- katolików nie zadowala kult Najwyższej Istoty
- uważają go za antyreligijny
- racjonaliści i ateusze także go zwalczają
- burżuazja FR przeciwna jest kontynuowaniu restrykcji w dziedzinie handlu i przemysłu
o chce korzystać ze zwycięstw na froncie
o eksploatować nowo podbite kraje
- do opozycji hebertyści i dantoniści
- spekulanci
- 8 thermidora roku II Robespierre zapowiada zdemaskowanie kolejnego spisku
o konieczność usunięcia zdrajców
- opozycja nie ma zbyt wiele czasu
- w nocy nachodzi domy "bagna" i straszy Robespierrem
- "bagno" zgadza się na obalenie dyktatury pod warunkiem zaprzestania terroru
- 9 thermidora nie dopuszczono do głosu Saint - Juste'a i Robespierra
- aresztowanie Robespierra i innych
- niektóre sekcje chwytają za broń
- Komuna wysyła oddział wojska, który uwalnia aresztowanych
- Robespierre panem sytuacji, ale nie umie jej wykorzystać
- brak wodza i brak planu działania
- konwent pozbawia praw obywatelskich wszystkich powstańców i zwolnionych
- 10 thermidora odziały konwentu opanowują ratusz i ponownie aresztują Robespierra
- następnego dnia zostają zgilotynowani - 29 07
- potem giną inni jakobini
- zwycięzcy -temidorianie
- zakończenie okresu rewolucji demokratycznej
- władza znów dla burżuazjiDane autora:
wiedza.diaboli.pl / Historia

190 IP banned