Historia - Klasztory i ich znaczenie w Średniowieczu

Klasztory i ich znaczenie w średniowieczu - ewolucja chrystianizmu potęguje niezadowoleni
- w nowych warunkach nie można żyć w zgodzie z Ewangelią
- należy całkowicie zerwać ze społeczeństwem
- pustelnictwo nabiera charakteru masowego
- wykształca si9e nowa forma
o monastyczna
* zrywa z pustelnictwem
* zastępuje je wspólnym życiem
* zakon
- od końca IV w ruch zakładania wspólnot ascetycznych
- mnisi mieli podlegać temu samemu rytmowi zajęć
o by ich życie było zdyscyplinowane
o by się nie kłócili
- największą popularność Benedyktyni
o Benedykt z Nursji
* z bogatej rodziny
* wyrzekł się swego środowiska
* usuwa się do pustelni górskiej
o zyskuje popularność
o spory zastęp uczniów
o brak współżycia z sąsiednim klasztorem
o Benedykt przeniósł się na szczyt Monte Cassino
o żąda od członków konwentu
* ubóstwa
* czystości
* posłuszeństwa
* poddaje to mnicha władzy absolutnej opata
* wiąże go na stałe z miejscem, w którym składał śluby
- szybko się rozprzestrzeniła
- propagatorem Grzegorz I ROZWARSTWIENIE RUCHU UBOGICH
- obóz reformy kościelnej ma wiernego sojusznika w zwolennikach dobrowolnego ubóstwa
o Pataria mediolańska
* antagonizm między biskupem Mediolanu a zależnym od niego szeregowym rycerstwem
* przeciwnicy skupiają wokół siebie wszystkich niezadowolonych z obyczajowości kleru
* domagają się odnowy kościoła
* ostoja stronnictwa gregoriańskiego w Lombardii
* coraz więcej elementów pro cesarskich
* wówczas Pataria zmienia swe oblicze
o nie można tej działalności ograniczyć jedynie do przedstawicieli kleru
o i uwolnienia hierarchii od wpływów świeckich
o należy przebudować społeczność chrześcijańską w myśl zasad ewangelii
o jedyna droga do doskonałości jest dobrowolne ubóstwo
- wyznawcami początków pustelnicy
- przekształcają się w regularne zakony CYSTERSI
- ze zgromadzenia pustelników pod przewodem Roberta z Molesmes w Cisterium
- pokutnicy przestrzegający niezwykle surowej ascezy
- dosłowne przestrzeganie reguły benedyktyńskiej
- wyrzeczenie się wł. indywidualnej w sposób drastyczny
o ciężkie przewinienie
- całe zgromadzenie ma być ubogie
o ubogi wystrój kościołów
o prostota konstrukcji
o brak wież
o brak dużych dzwonów
o brak złotych naczyń liturgicznych
- mimo to mieli wspólną ziemię
- starano się ja pierwotnie ograniczyć do rozmiarów niezbędnych dla egzystencji
o nie można korzystać z dziesięcin, rent itp.
o tyle ziemi, ile zdołają zrobić własnymi rękami
- mieli być samowystarczalni
- oprócz gospodarki rolnej hodowlana
- nie jędza mięsa - zbywanie produktów
- coraz częściej operacje pieniężne
- coraz liczniejsze darowizny
- powołano kategorie braci świeckich
o oni mieli się tym opiekować i zarządzać PREMONSTRATENSI
- od wędrownego kaznodziejstwa
- Norbert z Xanten
- nagły wstrząs w obliczu grożącej mu śmierci skłonił go do porzucenia dotychczasowego życia
- rozdaje majątek ubogim
- osiąga stan doskonałego ubóstwa
- podejmuje wędrowna działalność kaznodziejską
- 1120 zakłada w Premontre zgromadzenie pustelników PRZYCZYNA SUKCESU ZAKONU NOWEGO TYPU
- ściśle scentralizowane
- domy filialne podlegały wizytacjom
- zbiera się co roku kapituła generalna
o uchwalanie i nowelizowanie ustaw
- dostosowują się do gospodarki - zakony rolnicze
o popularność w kręgach feudalnych
- pomagają w utrwaleniach reformy kościoła WALDENSI
- protest przeciwko bogaceniu się kleru
- Piotr Waldo - kupiec -oddaje swój majątek ubogim
- propagator idei dobrowolnego ubóstwa
- ludzie świeccy
- konflikt z miejscowym biskupem
- zakazuje wszelkiej działalności kaznodziejskiej
- Waldo podróżuje do Rzymu
o tam nie uzyskuje uchylenia tej decyzji
- zahamowanie całej akcji
- otwarty konflikt
- klątwa FRANCISZKANIE
- minoryci
- wędrują
- wychodzą do ludzi
- pozytywne
- reguły dopiero później
o na czele, obieralny generał
* wyłączne prawo zwoływania kapituły
* tam tylko starszyzna zakonna
* obszary - prowincje
- miasta KLARYSKI
- żeńscy franciszkanie
- Klara TERCJARZE
- ludzie świeccy
- trzeci zakon franciszkański
- mieli realizować ideały w życiu codziennym DOMINIKANIE
- Dominik Guzman napotyka na swej drodze wyznawców herezji albigensów
- myśl nowej metody walki z herezją
- do tego są mu potrzebni ludzie myślący tak jak on
- kuria sprzeciwia się początkowo
- dobra, ale mają przyjąć regułę św. Augustyna
- Zakon Kaznodziejski
o oddz. na intelekt społeczeństwa
o dysputy teologiczne
o droga argumentacji logicznej
* ich przeciwnikami nie tylko prostaczkowie
* ale tez heretycy doskonale znający pismo święte
- wymagali gruntownych studiów
- potrzeba moralności
o przyjęcie zasad ubóstwa
o pracy apostolskie przy żebraczym chlebie INKWIZYCJA
- dominikanie
- budzą coraz większy postrach w społeczeństwie ORGANIZACJA ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO
- przypomina franciszkańską
- na czele generał
- dwóch definitorów mu pomaga
o mogą go nawet złożyć z urzędu w szczególnych wypadkach
- co rok zbiera się kapituła generalna
- nigdy nie byli wędrownymi kaznodziejami
- domy zakonne pod kierownictwem przeora
- mieli tez zakon żeński i świecki
- nigdy tak wielkich sukcesów jak franciszkanie
- elitarni1Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Historia

190 IP banned