Historia - przyczyny_ rewolucji_francuskiej

155 przyczyny rewolucji francuskiej 1. FRANCJA PRZED REWOLUCJĄ
- feudalizm staje się przeżytkiem, ponieważ sinieją już nowe, oświeceniowe idee
- Francja jednym z najsilniejszych i najludniejszych w Europie państw
- dość zwarta społeczność pod względem etnicznym i religijnym
- państwo stanowe
o kler
* 4 przywileje
* honorowy, kultowy, sądowy i podatkowy
* 10% ziemi
* utrzymuje szpitale, szkoły, przytułki
* płaci państwu zwykłą dziesięcinę i ofiarę darmową
* zróżnicowane społecznie
* wszystkie ważne urzędy dla szlachty
* kontrast pomiędzy bogatymi biskupami i biednymi księżmi o szlachta
* szlachta po mieczu - z urodzenia
* szlachta urzędnicza - ze stanowiska
* urzędy można było kupować
* przywileje honorowe i ekonomiczne
* honorowe
* noszenie szpady
* herb
* specjalna ławka w kościele
* możliwość zajmowania wyższych stanowisk wojskowych i kościelnych
* ekonomiczne
* zwolnienie z niektórych podatków i ciężarów
* szlachta dworska
* cienie Wersalu
* próżniaki
* intrygi i plotki
* krytyka wszystkiego
* służalczość/krytyka wobec władcy
* utrata sensu w dotychczasowy porządek rzeczy
* pragnienie jedynie zwiększenia swych dochodów
* wywołuje zazdrość i rozgoryczenie plebsu
* szlachta rodowa
* zróżnicowana pod względem ekonomicznym
* przebywająca na wsi
* utrzymuje się z czynszów dzierżawnych
* próżniacze życie
* majątek dziedziczy najstarszy syn
* dla młodszych zajęcie w wojsku albo w kościele
* czasami wydzielano im maleńki kawałek ziemi
* zajęcie się handlem lub przemysłem groziło zdeklasowaniem
* "plebs szlachecki"
* biedota herbowa zazdrości bogatej szlachcie i bogatym mieszczanom, choć tymi ostatnimi pogardza
* z niechęcią patrzy na bogatych duchownych
* szlachta urzędnicza
* pogardza nią szlachta rodowa
* wielkie majątki
* wykształcenie
* opanowanie parlamentów - tj. najwyższych sądów królewskich
* ma możliwość ograniczać samowolę królewską
* opozycja do tradycji feudalnej i władzy monarszej
* nie jest czynnikiem postępu
* ogromna niechęć do stanu trzeciego
o reszta - tzw. stan trzeci
* 99 % narodu
* pod względem prawnym tylko mieszczaństwo i wolni chłopi
* mieszczaństwo
* jeszcze bardziej zróżnicowane niż szlachta i kler
* I grupa
o bogaci kupcy i przemysłowcy
o wtedy ogromne uprzemysłowienie,
o manufaktury
o górnictwo setki robotników
* II grupa
o burżuazja handlowa
o jeszcze bogatsza
o handel wschodnioeuropejski
o kolonie
o Haiti - trzcina cukrowa
o właściciele plantacji
o handlarze niewolników
o bankierzy
o tylko od nich mógł pożyczać król
o odczuwają swoją niższość społeczną
o widzą beznadziejna gospodarkę Korony
* III grupa
o indenci prowincji
o poborcy podatkowi
o wyżsi urzędnicy skarbowi i sądowi
o przy ich pomocy królowie narzucali władzę absolutną
o kierują państwem
o decydują o ciągłości jego polityki
o drugorzędna rola społeczna
o można kupić szlachectwo, "kto da więcej"
o nie szanuje się biurokratów
o oni też nie szanują państwa
o stanowisko - środek utrzymania
o podkopują autorytet władzy państwowej
* IV grupa
o wolne zawody
o niejednolita
o niezależna od państwa
o propagatorzy ideologii oświecenia
* brak ścisłych granic pomiędzy tymi grupami
* niechęć do stanowego układu społecznego
* nie chce w większości rewolucji
* niezadowolenie z powodu przywilejów szlachty
* rozgoryczenie z powodu upośledzenia prawnego
* niemożliwe przeprowadzenie reform w drodze ewolucji
* V grupa
o drobnomieszczaństwo
o brak ambicji tych, co powyższe grupy
o zależne finansowo od bogatszych
o rzemieślnicy
o drobni kupcy
o proletariat
* sam dół drabiny społecznej
* robotnicy manufaktur
* czeladnicy
* biedota miejska
* ciężka dola robotnika
* płaca i ilość godzin zależna od pracodawcy
* surowe regulaminy w manufakturach
* inflacja, drożyzna
* częste strajki i bunty
* pilnowanie, aby nie zakładano tajnych związków
* większość robotników mieszka na wsi
- kraj głównie robotniczy
- większość ludności mieszka na wsi
- chłopi maja ziemię w dzierżawę w zamian za świadczenia na rzecz pana
o na wsi też bogaci dzierżawcy ziem
* oni dzierżawią ją połownikom
* wyskoki czynsz dzierżawy
o winiarze
o bezrolni
- na ziemi ciążą opłaty
* na rzecz pana
* na rzecz kościoła
* pozostałe grupy nie płaca podatków, więc wszystko na barkach chłopa
* podatek gruntowy
* pogłówne
* "dwudziestego grosza"
- podatki wzrastają po wojnie siedmioletniej
* dziesięcina
- w sumie na rzecz seniora 60 % dochodów
- handel zbożem w rękach prywatnych kupców
- na wsi głód i bieda
- tylko niewielka część chłopów żyje w względnym dostatku
- ale za to 11/12 wolnych
- ale ci, którzy byli niewolni "martwa ręka"
o całkowicie zależni do swych właścicieli
o nie maja prawa sporządzać testamentów
o wszystko, co posiadają jest własnością pana
o nie mogą nawet bez jego zgody zawrzeć związku małżeńskiego
- ostre przeciwieństwa klasowe
- kryzysy gospodarcze
- bogaty kraj
- ale bogactwo udziałem tylko wąskiej liczby osób
- burżuazja wystąpiła z programem reform społecznych
- walkę z feudalizmem prowadziła przy pomocy mas ludowych
- nie miały one jeszcze świadomości klasowej
- stała się burżuazja siłą napędową rewolucji po kryzysie gospodarczym spowodowanym sytuacją w rolnictwie
- burze i grad
- inflacja, drożyzna
- zachwianie się rynku wewnętrznego
- masy ludowe obarczają odpowiedzialnością klasy wyższe
- traktat Edena
o zmniejszenie cła FR -Ang.
o pogłębienie kryzysu we Francji
o tańsze produkty z Anglii
o bankructwa manufaktur francuskich
- zupełna nędza chłopa na wsi
- mnoży się liczba włóczęgów i złodziei
- "brigands" - rozbójnicy na wsi
- rozruchy w mieście wywołane przez biedotę
- 28 04 1789 formalne powstanie na przedmieściu Saint - Antoine
o tłum niszczy manufaktury
o walka z wojskami królewskimi
o kilkuset zabitych i rannych
o przejaw zdecydowanej chęci walki z istniejącym stanem rzeczy - rozruchy w mieście wywołane przez biedotę
- 28 04 1789 formalne powstanie na przedmieściu Saint - Antoine
o tłum niszczy manufaktury
o walka z wojskami królewskimi
o kilkuset zabitych i rannych
o przejaw zdecydowanej chęci walki z istniejącym stanem rzeczyDane autora:
wiedza.diaboli.pl / Historia

190 IP banned