Historia - reformy_w_kosciele

SKUTKI FEUDALIZACJI KOŚCIOŁA
- spór o prymat w świecie chrześcijańskim pomiędzy władzą świecką a duchową
- feudalizacja w IX i X w
o zeświecczenie
o rozkład moralny
o uzależnienie od ludzi świeckich
- symonia
- nikolaizm
- prawo inwestytury przysługujące władcom świeckim
- wyższość władzy świeckiej WZROST NASTROJÓW RELIGIJNYCH
- ożywienie życia religijnego
- domaganie się dostosowania chrystianizmu do zasad ewangelii
- oczyszczenie kościoła
- prekursorzy reform zdobywają zwolenników
- niejednokrotnie antyfeudalne wystąpienia warstw upośledzonych
- dwa nurty
o dualistyczny
* antykościelny
* ascetyczny
* wrogowie ówczesnego państwa
* padli ofiara prześladowań
* określono ich jako heretyków
* musieli zejść do podziemia
o ruch ubogich
* pozbycie się wszelkiej własności
* jedyna drogą do zbawienia RUCH REFORMY KOŚCIELNEJ
- myśl o naprawie kościoła w różny sposób w różnych środowiskach
- Cluny, Brogone
- zaczęli od reformy życia klasztornego
- ich reformą interesuje się także cesarstwo
o uważają, że wystarczy walczyć z zepsuciem obyczajów
o usuwanie skutków a nie przyczyn
o inwestytura świecka należnym prawem
o nie ma nadużycia w nikolaizmie
* przejaw lokalnej tradycji
o uznają tylko zwalczanie symonii WALKA O EMANCYPACJĘ PAPIESTWA
- warunkiem realizacji reformy wyzwolenie papiestwa spod kurateli cesarstwa
- dopiero w 1048
o cesarz czyni papieżem os. zw. z dworem i chętną reformom
o Leon IX
* wykorzystał dobre stosunki z dworem
* podniósł rangę kościoła
* ułatwił zadanie następcom
- Mikołaj II
o dekret z nowym regulaminem dot. wyboru papieża
* w zamkniętym gronie kardynałów
* elektorowie maja być wolni od wszelkiego nacisku z zewnątrz
- kuria rzymska po zgonie Henryka III zaczyna umacniać swe znaczenie
- ugoda z księciem normańskim
o uznał się za wasala Rzymu
- zbliżenie do Kapetyngów
- propaganda kościoła dot. nowych stosunków papiestwo <=> cesarstwo
- Damiani i dwa miecze
o o równości władzy świeckiej i duchownej GRZEGORZ VII - PAPOCEZARYZM
- dwoistość Damianiego przeradza się w przewagę teokracji
- Grzegorz VII nawołuje do "dwojga oczu"
- Dictus Papae - co innego
o notatka w formie dokumentu
o drastyczne postulaty, do których ma dążyć kuria rzymska
* tylko papież dysponuje insygniami cesarskimi
* wszyscy winni całować papieskie stopy
* papieżowi wolno detronizować cesarzy
* nikt nie może zanegować jego postanowień, zaś on może unieważniać inne
* papież nie może być przez nikogo sądzony
* wolno mu zwalniać poddanych z przysięgi złożonej niegodnemu władcy ZATARG O INWESTYTURE
- procesowi emancypacji papiestwa nikt się nie przeciwstawia
- synod rzymski potępiający
o nikolaizm
o symonię
o inwestyturę świecką
- Henryk IV wreszcie zainteresowanie
- synod biskupów w Wormacji
o atakuje legalność wyboru papieża
o skłania obecnych do wypowiedzenia mu posłuszeństwa
- nie liczyła się ze
o zmianą mentalności
o twardym charakterem Grzegorza VII
- papież na synodzie rzymskim 1076 rzuca klątwę na Henryka
- zwalnia jego poddanych z przysięgi złożonej niegodnemu władcy
- uaktywnienie opozycji w Rzeszy
- opiera się na decyzjach synodu rzymskiego
- żąda by Henryk stanął przed sejmem Rzeszy w celu oczyszczenia się z zarzutów
- Henryk znalazł się w odosobnieniu
- może podjąć walkę tylko po anulowaniu klątwy
- przedarł się do Włoch
o chce uzyskać zdjęcie ekskomuniki
- papież zaskoczony
o właśnie udawał się do Niemiec na sejm Rzeszy
- chroni się do zamku Canossa
- pod murami zamku Henryk pokutuje
- wstrząsające wrażenie na otoczeniu papieża
o oni wymogli na nim zdjęcie klątwy
- przywrócenie praw monarszych
- bezlitosna walka z opozycja
- wojna domowa
o musiał zwalczać własnego szwagra - antykróla
- normowanie się sytuacji w Niemczech
- znów wraca do rzymskich spraw
- synod antygregoriańsko nastawionych biskupów w Tyrolu
o uznają Grzegorza za pozbawionego tiary
o obwołują papieżem jego zaciętego wroga - arcybiskupa Rawenny, Wiberta
- Henryk lekceważy powtórna klątwę
- przystępuje do zbrojnego podporządkowania sobie Włoch
- 1084 intronizacja antypapieża i koronacja cesarska Henryka IV
- odsiecz normańska uwalnia Grzegorza
- cesarz zmuszony do odwrotu
- Grzegorz wycofuje się z Normanami
- W Salerno umiera w 1085 DROGA DO KOMPROMISU
- ŚMIERĆ Henryka IV
- tron obejmuje jego syn Henryk V
- papieżem asceta Paschalis II
- zwolennik polityki ojca w sporze o inwestyturę
- wyrusza do Włoch w celu koronacji cesarskiej
- oświadcza, że jest gotów zrzec się inwestytury świeckiej duchowieństwa
- ale duchowieństwo ma zrezygnować z otrzymywanych z ręki monarchy posiadłości lennych
- Paschalis - asceta - akceptuje
- jednak prałaci buntują się
- nie ma mowy o wprowadzeniu porozumienia w życie
- Henryk uznaje to za złamanie umowy
- więzi papieża i jego kardynałów
- parotygodniowe więzienie przesadza o ustępstwie papieża
- zacięci gregorianie oskarżają papieża o herezję
- żądają jego ustąpienia
- sam papież wypiera się uprzednio wyrażonej zgody
- walka trwa nadal
- zmęczenie
- konieczność znalezienia kompromisu
- realne, gdy papieżem zostaje Kalikst II - Francuz
- rokowania z Henrykiem
- ugoda - konkordat - w Wormacji
o cesarz godzi się na wyrzeczenie inwestytury przez pierścień
o zatrzymuje jednak prawo nadawania wybranym przez duchowieństwo elektom przywiązanych do ich funkcji dóbr w charakterze lenna
o wybory biskupa przekazywano kolegium złożonym z członków kapituły katedralnej - kanoników
- rozróżnienie miedzy prawami świeckimi a prerogatywami duchowymi 1Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Historia

190 IP banned