Historia - rewolucja_francuska_glowne_etapy

156 rewolucja francuska - główne etapy REWOLUCJA BURŻUAZYJNA
- rozruchy w mieście wywołane przez biedotę
- 28 04 1789 formalne powstanie na przedmieściu Saint - Antoine
o tłum niszczy manufaktury
o walka z wojskami królewskimi
o kilkuset zabitych i rannych
o przejaw zdecydowanej chęci walki z istniejącym stanem rzeczy 2. REWOLTA UPRZYWILEJOWANYCH
- XVIII wiek koniec walki z feudalizmem
- na tronie Ludwik XV - beznadzieja
- monarchia absolutna to przeżytek
- potrzebny byłby chyba geniusz - król
- nim nie jest Ludwik XVI
o słaby
o ograniczony
o Maria Antonina - żona - nie lubiana bardzo
o afera naszyjnika
o kompromitacja monarchy
- przegrana w wojnie siedmioletniej
o pozbawienie kolonii
o słabość militarna
o deficyt budżetowy
o Turgot usiłuje zmniejszyć wydatki dworu
o nie podoba się to szlachcie ani Marii Antoninie
o Turgot zdymisjonowany => Necker
o on chce pożyczki - nie wychodzi
o de Brienne
o La Fayette widzi konieczność zwołania stanów generalnych by nałożyć na wszystkich podatek
o parlament unieważnia zapis króla o podatku gruntowym
o za to zostaje wygnany do Troyes
- wzburzenie po odmowie pomocy dla Holandii
- siłowe rozbicie opozycji
- reformy procesu karnego spotykają się z oburzeniem
- lud widzi w nich samowolę
- rozruchy
- ogólny sprzeciw m.in. duchowieństwo - wszyscy są przeciwni dworowi
- REWOLUCJA ARYSTOKRATYCZNA
o wykazanie ze król bez pieniędzy ma związane ręce
o tylko przy pomocy deficytu można atakować absolutyzm królewski
o król nie może liczyć na wojsko
o Ludwik XVI jest zbyt mało energiczny by narzucić ludowi swa wole
- punkt wyjścia dla opozycji burżuazyjnej
- ponowne powołanie Neckera
o cofa poprzednie reformy
o zapożycza się w bankach na 82 mln liwrów
o nie udaje się zmuszenie klas wyższych do płacenia podatków
- konieczność zwołania stanów Generalnych
- nie wiadomo za bardzo jak - ostano w 1614
o szlachta i kler chce by było tak samo jak w 1614
o sprzeciw mieszczaństwa - za mało ich przedstawicieli
o żądanie by liczba deputowanych stanu III była 2 x większa
o zgodzono się na żądania burżuazji
o 24 01 1789 ogłoszenie zwołania stanów generalnych na 1 maja do Wersalu
- porażka dyplomatyczna Francji 1788 3. STANY GENERALNE. UTWORZENIE KONSTYTUANTY
- wybory do SG w atmosferze ogólnego podniecenia
- doniosłość chwili, która może zadecydować o zmianie ustroju
- państwo przechodzi poważny kryzys społeczny
- zachwianie się gospodarki
- regulamin wyborów do SG
o szlachta i kler wybiera delegatów bezpośrednio na swoich zebraniach wyborczych
o stan III obowiązuje głosowanie pośrednie
o dwustopniowe na wsi i trzy stopniowe w mieście
o wyborcy dają wybranym przez siebie deputowanym wykazy swych skarg, potrzeb i życzeń
- propaganda Ludwika Filipa, loży masońskich
o domaganie się ograniczenia absolutyzmu
o sprawiedliwych podatków
o wolności słowa
o skasowania cenzury
o konstytucji
o ograniczenia władzy biskupów
o skasowania bezużytecznych klasztorów
o ograniczenia sum pieniędzy wysyłanych do Rzymu
- W sumie wybrano
o 270 przedstawicieli stanu szlacheckiego
o 291 duchownych
o 578 stan trzeci
* ani jednego chłopa ani proletariusza
* adwokaci, prawnicy
- 5 V uroczyste otwarcie stanów generalnych
- wśród burżuazji tendencja do wspólnego obradowania
- na wniosek Seyes's zaproszono dwa pozostałe stany do wspólnego obradowania
- szlachta odmawia
- kler się waha
- 17 Czerwca - III stan nie może sam tworzyć, SG więc ogłasza się Zgromadzeniem Narodowym
o najwyższa władza ustawodawcza
o ograniczono władzę królewską
o wprowadzono parlament na wzór angielskiego bez zgody króla
- król wraca i ogłasza datę Zgromadzenia na 22 06
- pod pretekstem remontu zamknięta sala stanu III
- stan III nic nie wie, ale zmienia miejsce na budynek przeznaczony do gry w piłkę
- "Zgromadzenie Narodowe jest wszędzie tam, gdzie zgromadzeni są jego członkowie"
- przysięga, że nie oddziela się od ZN
- będą się zbierać wszędzie dopóki nie zostanie uchwalona konstytucja
o akt wyraźnie rewolucyjny
o ZN funkcja parlamentu
o prawo zmiany dotychczasowego ustroju
- Ludwik XVI żadnej zdecydowanej reakcji
- przekłada SG na 23 czerwca
- 22 czerwca dołącza się do stanu III duchowieństwo
- ZN to już nie tylko przedstawiciele jednego stanu
- król otwiera SG i nakazuje utrzymanie sposobu obradowania każdy stan oddzielnie
- po wyjściu króla ZN obraduje
- wniosek o nietykalności członków ZN - przesądzenie sprawy ustroju politycznego
- miał się zacząć okres monarchii konstytucyjnej
- "Nie chcą się rozejść? Dobrze, niech zostaną"
- błąd monarchy
- król nie chce przejąć inicjatywy w zmianie ustroju politycznego
- pod wpływem otoczenia próbuje się cofnąć
- szlachta i wyższe duchowieństwo musi się połączyć z ZN
- 9 07 1789 - ZN = ZGROMADZENIE NARODOWE KONSTYTUCYJNE
o jego zadaniem ma być opracowywanie w zgodzie z królem nowych zasad 4. REWOLUCJA LUDOWA W PARYŻU
- ustępstwo króla dla stanu III porażką
- otoczenie króla zdecydowane jest odwołać te reformy
- król zaczyna ściągać wojsko pod Wersal
- wzburzenie ludu
- król dymisjonuje Neckera
- wywołuje to panikę wśród burżuazji
- obawia się ona powrotu do starego porządku
- Kamil Desmoulins "Do broni!"
- na placu Vendonne tłum zaczyna atakować kawalerię
- żołnierze szablami otwierają sobie przejście
- napady na piekarnie, bo lud jest przekonany, że będzie wojna domowa
- np. klasztor lazyrysów, bo myśleli ze oni przechowują zboże - wypadki te przeraziły burżuazję
- obawiają się anarchii i rabunków
- wyborcy paryscy tworzą stały komitet, który ma utrzymywać porządek w stolicy
- obawiają się też spisku arystokratycznego
- ludność się uzbraja
- plan ataku na Pałac Inwalidów i Bastylię - przypuszczano, że tam jest broń - z Inwalidami łatwo
- Bastylia - więzienie
- ludzie, którzy nie podobali się królowi
- 125 żołnierzy broni
- rewolucjoniści otwierają ogień
- walka
- przyciągnięto armaty z placu Inwalidów
- załoga nie przygotowana do oblężenia
- kapitulacja pod warunkiem wypuszczenia cało całej załogi
- ale tłum atakuje, zabija 6 obrońców
- potem obnoszą po mieście ich głowy
- burzenie Bastylii
- kamienie do innych miast francuskich - wypadki te zaniepokoiły burżuazje
- boi się ona zarówno interwencji króla jak i anarchii
- Stały komitet wybiera na mera Paryża Bailly'ego
- gwardie narodową dostaje La Fayette - płonna obawa odwetu
- Ludwik XVI nie dowierzał wojsku
- liczył się tez z obrona Paryżan
- mianuje z powrotem Neckera
- wyznacza jednak w tajemnicy na wypadek gdyby został pozbawiony władzy regenta, swego brata
- w tajemnicy także protestuje przeciw temu, co się działo 15 07
- oficjalnie jednak aprobuje obie nominacje
- wyjeżdża do Paryża
- przypina do kapelusza kokardę niebiesko czerwoną
- la Fayette daje w środek biały kolor - królewski -zgoda króla z narodem 5. REWOLUCJA MUNICYPIALNA I CHŁOPSKA. ZNIESIENIE PRZYWILEJÓW FEUDALNYCH
-entuzjastyczne powitanie króla w Paryżu
- nie jest to wyjaśnienie sytuacji
- wielu arystokratów opuszcza Francję
- wszyscy rewolucjoniści nadal obawiają się spisku
- obawa ta przez cały czas rewolucji
- dlatego tez burżuazja musi kontynuować sojusz z ludem - rewolucja muncypialna
- prawie we wszystkich miastach francuskich burzono cytadele
- usuwano dotychczasowych urzędników
- zajmowano arsenały, koszary
- powoływano ludzi popularnych wśród burżuazji
- wyłaniano stałe komitety
- tworzono oddziały gwardii narodowej
- władza królewska w miastach przestaje istnieć
- przestano płacić podatki na rzecz państwa
- poszczególne miasta stają się zupełnie niezależne - rewolucja agrarna
- ludność wiejska pokłada nadzieje w nowych władzach
- nieurodzaj roku poprzedniego, ostra zima
- odmawiano uiszczania powinności feudalnych i płacenia dziesięcin
- wieś zaczyna się zbroić
- obawia się, że arystokracja posłuży się biedakami i włóczęgami w walce z wsią
- nastrój Wielkiego Strachu przed arystokratami i rozbójnikami
- napady na zamki i dwory
- niszczenie archiwów pańskich
- palenie dworów - antagonizmy pomiędzy burżuazja i wsią
- zamach na zasadę własności prywatnej
- milicje miejskie i gwardie narodowe zaczynają tłumić chłopską rewoltę
- powstają sądy nadzwyczajne karzące chłopów
- brak szans na złagodzenie ruchu chłopskiego
- ryzykowne tłumienie zbrojne- -posądzenie o związek z królem i arystokracją
- projekt zrzeczenia się przez szlachtę praw feudalnych - ks. d'Aiguillon
- uprzedza go Jan bez Ziemi
- ogromne poparcie i zapał
- 4/5 VIII 1789 kilkanaście decyzji antyfeudalnych
o zniesiono ostatecznie niewolę chłopów
o zniesiono sądownictwo senioralne
o zniesiono usługi osobiste chłopów
o zniesiono prawo pańskie do polowania na chłopskich gruntach
o zniesiono przywileje podatkowe szlachty
- wielkie zwycięstwo burżuazji
- równość prawna wszystkich obywateli 6. DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA. STRONNICTWA POLITYCZNE WE FRANCJI 1789 - 1791
- od początku dyskusja o konstytucji
- uchwalona zostaje specjalna komisja
- 4 - 11 08 uchwały o charakterze konstytucji
- 20 08 obrady nad wstępem do niej
- chcą jak najszybciej opracować ten wstęp z obawy przed powrotem do starego porządku
- idą za wzorem USA - 26 sierpnia 1789 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
- wzorowana na Deklaracji Praw z USA
- atmosfera oświecenia
- dyktowane przez walcząca o swe prawa burżuazję
- pragnie głosić prawa naturalne i niezbywalne człowieka
o wolność
o własność
o braterstwo
o opieranie się uciskowi
- suwerenność ludu
- równość obywateli wobec prawa
- tolerancja religijna
- wolność słowa i prasy
- udział wszystkich w uchwalaniu praw i podatków
- odpowiedzialność urzędników
- 17 paragraf "własność prywatna jest prawem nienaruszalnym i świętym, przeto nikt nie może być jej pozbawiony, jeśli nie wymaga tego w sposób widoczny konieczność publiczna i pod warunkiem wypłaconego uprzednio sprawiedliwego odszkodowania - akt zgonu starego reżimu
- ale tylko politycznego
- likwiduje ostatecznie nierówność stanową
- nadal ucisk ekonomiczny - król nie chce akceptować
- bez jego akceptacji nie mogą stać się prawem obowiązującym
- powoduje to irytację ZN
- coraz cięższa sytuacja ekonomiczna Francji
- rosnący upadek władzy państwowej
- Ludwik obwinia o wszystko ZN
- jest skłonny użyć siły wojskowej
- na bankiecie depczą trójkolorowe flagi
- wzburzenie ludu
- projekt wyprowadzenia króla ze stolicy - plotka o braku chleba
- manifestacja kobiet
- tłum atakuje Wersalu
- ograbienie kas miejskich
- dołączają do nich uzbrojeni mężczyźni przebrani za kobiety
- przekonanie, że wojsko nie będzie walczyło z kobietami
- król nie zdążył uciec
- tłum pod Wersalem chce chleba i zaakceptowania Deklaracji
- przybywa La Fayette z wojskiem
- 6 X rano tłum kobiet wtargnął do pałacu
- król musi zastosować się do woli ludu
- szczęśliwy tłum prowadzi króla do Paryża
- staje się on "jeńcem miasta" - wydaje się, że burżuazja utrwali swe rządy
- ZN to jednak trzy różne stany
- prawica zgromadzenia
o arystokracja i duchowieństwo
o przeciwni są ograniczeniu władzy królewskiej
o nie chcą kompromisu z burżuazja
o zgadzają się na równość wszystkich obywateli
o chce zachować jak najwięcej wszystkich swych przywilejów
o Maury straszy ZN radykalizmem mas ludowych
- monarchiści
o przyjaciele konstytucji monarchistycznej
o "anglicy"
o chcą wprowadzić we Francji ustrój podobny do angielskiego
o monarchia konstytucyjna
- konstytucjonaliści
o zwolennicy ustroju amerykańskiego
o nie chcą go wprowadzić bez istotnych zmian
o mówią o prawach ludu
o domagają się zniesienia niewolnictwa murzynów
o skasowania tytułów szlacheckich
o przeciwni równemu prawu wyborczemu
o Noailles, Talleyrand
- lamethani/ triumwirat
o demokratyczna
o monarcha tylko reprezentacyjna
o równe prawo wyborcze
o stopniowo coraz bardziej zbliżają się do konstytucjonalistów
o bracia Lameth, Du Port, Barnave
- druga grupa lewicy
o różni się od triumwiratu tylko większą konsekwencją
o Buzot, Robespierre
- moc oddziaływania klubów politycznych i prasy
- Kluby francuskie
o na wzór analogicznych angielskich
o nie możliwa publiczna dyskusja polityczna
o zbierano się w salonach arystokratów
o liczne zebrania
o tylko ludzie zaproszeni przez gospodarza
o w czasach SG deputowani dyskutowali w kawiarniach
- klub Bretoński
o deputowani z Bretonii
o wolnomularze
o tworzą komitet jeszcze przed SG
o początkowo w kawiarniach
o tajemnica obowiązywała członków
o Bailly, Robespierre, Mirabeau
\/ \/ \/ \/
- Stowarzyszenie Rewolucji
o po przeniesieni ZN do Paryża
o tylko deputowani
o zebrania w refektarzu w klasztorze dominikanów (jakobinów)
\/ \/ \/ \/
- Stowarzyszenie Przyjaciół Konstytucji 1790
o biblioteka klasztorna => kościół
o mnisi już dawno usunięci
\/ \/ \/ \/
- Stowarzyszenie Jakobinów Przyjaciół Wolności i Równości
o płaca składki
o podlegają regulaminowi
o tworzą filie - klub bretoński daleki był od radykalizmu i skupiał wiele osób
- 1790 opuszczają go mniej radykalni członkowie i zakładają własne Stowarzyszenie Roku 1789
- najbardziej umiarkowani zakładają własny klub
- miejsce spotkań w klasztorze cystersów
- feuillanci - organizowane są potkania międzyklubowe
- m.in. w klasztorze franciszkanów ( Kordylierów)
- tam utworzono Stowarzyszenie Przyjaciół Praw Człowieka i Obywatela - Klub Kordylierów
o czuwanie nad przestrzeganiem praw człowieka
o ujawnianie zamachów na wolność opinii publicznej
o Danton i Marat
o niewielka opłata
o ludność drobnomieszczańska - znika cenzura królewska i kościelna dotycząca prasy
- krótko dzienniki
- raczej pamflety
- traktaty polityczne
- ulotki 7. KONSTYTUCJA 1791
- kryzys finansowy
- prawie nikt nie płaci podatków
- groźba bankructwa
- konieczność sięgania po dobra kościelne
- ogół katolików o księży nie widzi pożytku z dóbr kościelnych
- w konstytuancie z reguły katolicy
- odsunięcie szlachty od rządów w kościele
- uznanie dóbr kościelnych za własność narodu
- w zamian za to pensie dla duchowieństwa
- teraz wyższe duchowieństwo staje się gotowe do ofiar - m.in. udziela pozyczek
- za późno
- asygnaty - bony, które można wymienić na ziemię kościelną
- powstaje klasa średniozamożnego chłopstwa
- wywołuje to niechęć do rewolucji w kołach kościelnych w Europie
- konieczność utrzymywania duchowieństwa
- państwo znosi wszelkie zakony, w których składa się śluby
- uchwalenie ustawy cywilnej o duchowieństwie
- ograniczenie liczby biskupów do 83
- na proboszcza po 5 latach bycia księdzem
- na biskupa - 15 probostwa
- zatwierdzał to metropolita
- pensje dla biskupów
- obowiązek złożenia przysięgi na ustawę cywilna
- niezgoda kleru
- ustawa wchodzi w życie
- żaden dotychczasowych biskupów nie chce święcić tych nowych
- wszystko ratuje biskup Talleyrand
- ZN ustanawia ograniczenia dla księży niechcących się podporządkować
- ta ustawa zraża ostatecznie Ludwika XVI
- liczy na pomoc zewnętrzną, np. na Hiszpanię
- projekt ucieczki
- stojący na czele armii Boullie ma wysłać kilka oddziałów po Paryż
- król ma się do nich przedostać
- w ten sposób zdobędzie wolność i wkroczy do Paryża
- nie udane
- króla zatrzymano
- internowany i pilnie strzeżony w swym pałacu
- ZN zawiesza go w czynnościach
- ogromne wzburzenie Paryżan
- kordelierzy postulują republikę, Marat dyktaturę
- burżuazja boi się radykalizmu
- kordelierzy organizują demonstrację na polu marsowym
- burżuazja wysyła tam wojsko -zabici + ranni
- "rzeź na Polu Marcowym"
- przestrach wśród republikanów
- Lamenthanie do prawicy
- król sankcjonuje konstytucję
- znaczna część ZN chce utrzymania monarchii
o prestiż wśród krajów europejskich
o autorytet dla mas plebejskich
o król już nie jest zagrożeniem dla nikogo - całkowita zmiana ustroju we Francji
- 14 09 1791 król sankcjonuje konstytucję
- jej wstępem Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
- na tekst konstytucji maja wpływ bieżące wypadki
o walka z monarchią
o obawa przed siłą mas ludowych
- wcielenie ideologii Oświecenia
- próba zastosowania pomysłów myślicieli
- wzorem konstytucja USA
- spełnia najważniejsze postulaty burżuazji
o nieograniczone możliwości swobodnego bogacenia się
o uwalnia od krępującego ucisku państwa
o zabezpiecza przed żądaniami robotników i ludu
- zakaz tworzenia tajnych organizacji przez robotników
- zakaz strajków
- prawdziwymi obywatelami są właściciele
- podział obywateli wg stanu majątkowego
1. bierni
* nie mają własności
* pozbawieni praw wyborczych
2. czynni
* ci, którzy ukończyli 25 lat
* płaca podatki bezpośrednie w wysokości, co najmniej trzydniowych zarobków
* nie są w stanie zależności służebnej
* wybierają elektorów
3. elektorowie
* posiadacze ziemi lub drogich mieszkań
* ok.50 000 osób
* maja prawo wybierania proboszczów, biskupów, sędziów, deputowanych,
4. wybieralni
* odpowiedni cenzus majątkowy
- arystokracja pieniądza
- Francją znów ma rządzić wąska elita
- odrzucenie projektu o uwolnieniu Murzynów
- obawiają się podrożenia towarów kolonialnych
- znosi dawny historyczny podział kraju na prowincje
- nowy podział na 83 departamenty
- one na dystrykty
- te na kantony z gmin
- na czele każdego oprócz kantonu rada i organ wykonawczy
- całkowita decentralizacja władzy państwowej
- 44 tys. autonomicznych republik
- władza prawodawcza -jednoizbowe Zgromadzenie Prawodawcze
o 754 deputowanych
o wybierane na dwa lata
- władza wykonawcza do króla
- 6 ministrów odpowiedzialnych przed zgromadzeniem 8. ZGROMADZENIE PRAWODAWCZE. POCZĄTEK WOJNY Z AUSTRIĄ
- konstytuanta podejmuje ustawę, że żaden z jej członków nie może piastować mandatu ZP
- Robespierre twierdził, że w ten sposób wykaże neutralność i bezinteresowność
- a za to teraz w ZP zupełnie "zieloni" ludzie
- twórcy konstytucji nie maja wpływu nad wprowadzeniem jej w życie
- ZP = legislatywa
- grupa decydująca to 264 feuillantów
- 136 jakobini
- niektórzy z nich skrajny radykalizm
o Chabot, Couthon, Basire
- rej wodzą Brissotyści => rolandyści => żyrondyści
o wszyscy najlepsi mówcy lewicy
o przewodzi im formalnie Brissot
o wyrocznia poglądowa Condorcet
o Manon Roland de la Platiere
* brak wyraźnie określonego programu politycznego
* reprezentanci średniego mieszczaństwa
* starają się ograniczyć rolę Paryża
* dążą do uchwycenia władzy w swoje ręce
* atakują króla, religię, niezaprzysiężone duchowieństwo
* nie orientują się w sytuacji Francji
- niezależni
o najliczniejsi
o centrum
o monarchiści
o interesowni - obok ZP także dwór królewski, rada miejska Paryża
- kluby hołdują ideom republikańskim
- chcą usunięcia króla i wprowadzenia w życie równości
- zamiana "pan" na "obywatel"
- z pośród jakobinów i koldelierów wyróżniają się aktywnością sankiulioci
o sklepikarze
o równość polityczna
o pomoc państwa dla biednych
o nie są przeciwnikami własności prywatnej - w Paryżu rewolucyjne nastroje
o władze w kraju sprawuje bogata burżuazja
o ciężka sytuacja ekonomiczna mas ludowych
o spadek wartości asygnat
o inflacja
o drożyzna - feuillanci widzą rozwiązanie w wzmocnieniu władzy królewskiej i rządu
- La Fayette liczy na wojnę z cesarzem
- myśli, że obejmie główne dowództwo
- korzystając ze stanu wojennego powstrzyma lewicę
- żyrondyści wiedzą, że mogą dojść do władzy tylko po obaleniu króla
- surowe dekrety przeciwko emigrantom
- żyrondyści prą do wojny
- "nowa krucjata"
- przekonani ze wojsko nie będzie bić narodu z tak szczytnymi celami
- wojny pragnie tez król
- chce klęski Francji
- tylko Robespierre nie chce wojny - pretekstem do wojny sprawa emigrantów francuskich
- uciekli z FR dwaj bracia królewscy, szlachta i duchowieństwo
- najbliżej ich w pobliżu granicy fr - austr. - Trewia
o utworzenie organizacji pretendującej do tytułu rządu francuskiego
- ultimatum króla do elektora treswiego na żądanie żyrondystów
o chcą usunięcia emigrantów francuskich
- zgoda króla na utworzenie armii mającej strzec tej granicy
- liczą na to, że elektor zwróci się o pomoc do cesarza
o cesarz odrzuci ultimatom
o to będzie oznaczało wojnę
- Leopold II nie chce wojny
- obiecuje pomoc w razie ataku FR, jeśli elektor usunie emigrantów
o przygotowuje się do wojny zawierając przymierze z Prusami
o zwleka z jej rozpoczęciem
- żyrondyści wymuszają na królu dymisję rządu feuillantów
- powstaje nowy - żyrondystów - Roland
- ministrem wojny intrygant - Dumouriez
o liczy, że łatwo zostanie zwycięzcą
o przywróci władze w imieniu króla
o w jego imieniu będzie rządzić
- Dumouriez i żyrondyści są przekonani, że Prusy nie wezmą udziału w tej wojnie
- 25 03 1972 - ultimatum FR domagające się
o wyjaśnienia umów z innymi państwami
o zaprzestania zbrojeń
o grożą wojna w razie domowy
- syn Leopolda II -Franciszek II nie jest jeszcze cesarzem tylko królem Czech i Węgier
o nie odpowiada na ultimatum
- Zgromadzenie prawodawcze ogłasza wypowiedzenie wojny
o pod adresem króla
o cesarzem stał się 12 07
o jakobini odsuwają się od żyrondystów
o żyrondyści sądzą, że dzięki wojnie utrzymają i umocnią władzę
- "wojna pałacom, pokój chatom"
- ,
- co do wojny to nie wiadomo, kto za nią ponosi odpowiedzialność?
1. Francja nie została napadnięta, bo ona pierwsza wypowiedziała wojnę
Leopold ani Franciszek wojny nie chcieli
żyrondyści o tym nie wiedzieli i nie przewidywali pomocy Prus
2. prędzej czy później musiało dojść do konfliktu pomiędzy feudalna Europą a rewolucyjna FR
starcie się dwóch ustrojów - wojna właściwie nie leżała w interesach burżuazji francuskiej
- interes kraju bardziej rozumieją Talleyrand i Robespierre - przeciwnicy wojny
- Prusy niechętnie wojnę
- niepokoi go wzrost Rosji
- ale obrona członków Rzeszy...
9. WOJNA AUSTRII I PRUS Z FRANCJĄ. DRUGA REWOLUCJA FRANCUSKA
- od IV 1792 dzieje wewnętrzne zależne od losów wojny
- pomyłka żyrondystów, co do łatwej wygranej
- radykalna zmiana oblicza rewolucji
- nie udało im się stworzyć koalicji antyaustriackiej
- chcieli do niej wciągnąć WB
- ona pragnie jednak klęski FR
- do wojny przystąpiły Prusy
o za to Austria ma się wycofać z wojny tureckiej
o to osłabi sojusz AUST - ROS
o zgoda Wiednia na udział Prus w rozbiorze Polski
- nie przejmowana się w Berlinie francuska propaganda
- armia francuska zupełnie nie jest przygotowana do wojny
- korpus oficerski ze szlachty, która w większości nie chce zwycięstwa
- część z nich od razu dezerteruje
- żołnierze nie ufają oficerom
- Marat wzywa żołnierzy by mordowali oficerów jako wrogów rewolucji
- ogół żołnierzy mundury niebieskie
- ochotnicy i gwardia narodowa czerwone
- wojsko przypomina raczej niekarne bandy
- Dumouriez zaczyna ofensywę na północy
- 30 04 1792 pierwsze spotkanie z armia AUST
o żołnierze francuscy uciekają
o mordują swego dowódcę, który pragnie zatrzymać odwrót
o armia La Fayette zaczyna się wycofywać
o armia nadreńska pozostaje bezczynna
- rząd pruski obawia się, że AUST za dużo zyska
o 6 07 1792 wypowiada FR wojnę
o targuje się o udział w zdobyczy
- przygnębienie żyrondystów
- oświadczenie oficerów o niemożności przeprowadzenia akcji odwetowej
- niepowodzenia na froncie chwieją pozycja żyrondystów
- próbują zrzucić odpowiedzialność na zdrajców
o księży niezaprzysiężonych
- król odmawia zgody na rozwiązanie swej gwardii
- żyrondyści wykorzystują wrzenie mas ludowych
o manifestacja przeciwko królowi
* oburzenie burżuazji
* propozycja ucieczki króla
* nie dochodzi do niej, bo król mu nie ufa
o porażka feuillantów
o zwycięstwo odnoszą przywódcy mas ludowych
o głównie jakobini
o nie sięgają po władze, bo strach przed inwazją
- uchwała żyrondystów "la partie en danger"
o ogłoszenie stanu wojennego
o wezwanie do broni wszystkich obywateli
o ogromny zapał wśród miejskich mas ludowych
o podsycanie przez jakobinów
* zdrajcy to intryganci z ZP i król
- przybywają gwardziści z "Marsylianką" na ustach
- przeciw królowi też zebrania sekcji Paryża
- żyrondyści próbują porozumieć się z królem
- Ludwik XVI odrzuca szansę ratowania swego tronu
o klęska ma być pewniejsza kiedy szerzy się anarchia
o płaci w sekrecie agitatorom - powszechne przekonanie ze odpowiedzialność za klęski na froncie ponoszą zdrajcy
- ZP posądzono o brak energii
- większość Paryża domaga się usunięcia monarchy
- zapowiada się powstanie ludowe
- zapobiega temu wiadomość o manifeście księcia brunszwickiego
o Karol Wilhelm Ferdynand
o jeszcze przed rokiem proponowany na króla Francji
o obejmuje dowództwo połączonych wojsk PR - AUST
o Austriacy powoli posuwają się za Francuzami
o nie chcą się zbytnio angażować
o obawiają się że król pruski w ostatnim momencie odmówi udziału w wojnie
- 25 07 armia środkowa - pruska - nad granica FR
- z tej okazji ta odezwa
o sprzymierzeni monarchowie mają na celu tylko szczęście FR
o nie chcą mieszać się do jej spraw wewnętrznych
o chcą jedynie uwolnić króla
o "Miasto Paryż i wszyscy jego mieszkańcy bez różnicy winni natychmiast i bez zwłoki ukorzyć się przed królem
o za wszystko co się dzieje odpowiedzialni głową przed sądem wojennym ZP w władze departamentowe
o "gdyby zamek Tuileries został siłą zdobyty lub atakowany, gdyby Ich Królewskim Mościom wyrządzono najmniejszy gwałt lub zniewagę... to wywrą zemstę przykładną i na zawsze pamiętną, wydając Paryż egzekucji wojennej i na całkowite zniszczenie, a buntowników którzy tym zamachom są winni - na zasłużoną karę śmierci"
o sądzi że przyspieszy koniec wojny
o fatalny błąd przesądzający losy króla i wojny
- 3 08 Petion w imieniu 47 sekcji Paryża wniosek w ZP o detronizacje króla
- ultimatum z terminem do 9 08
- królowi radzono ucieczkę ale domówił
o wierzy w gwardię i monarchistyczne ZP
- 9 08 tłumne zebranie sekcji wybiera nowy powstańczy zarząd miejski
- Mandat i Roeder organizują obronę
- Mandat zamordowany przez Dantona
- dowództwo gwardii obejmuje Santerre
- 10 08 tłumy gwardzistów i chłopów otaczają Tuieries
- król chroni się do ZP
- zamek stawia opór, ale w końcu upadł
- tłum wpada do środka i morduje kilkuset obrońców
- zastraszone ZP zawiesza króla w czynnościach
- aż do momentu kiedy nowy rząd postanowi co z nim uczynić
- powołano Radę Wykonawczą - m.in. Danton
o do nowego parlamentu - ZGROMADZENIA NARODOWEGO - maja prawo wybierać deputowanych wszyscy pracujący
- król aresztowany i uwięziony w pałacu Luksemburskim => Temple
- Danton ma właściwie dyktatorska władzę
- musi liczyć się z nową radą Paryża - m.in. Robespierre
- powstanie to nazywane jest druga rewolucją
- obala władzę królewską i rządy burżuazji
- przekreśla burżuazyjna konstytucję
- wprowadza republikę demokratyczną
- próby protestów zduszone
- zwycięzcy w Paryżu mają świadomość że,mogą utrzymać władzę tylko siłą
- komisarze z nieograniczoną władzą wysyłani na prowincję
o aresztowania i kary
- komitety nadzoru
o konfiskaty
o śledzenie arystokratów i księży
- 15 08 ZP uchwala że rodziny emigrantów stają się zakładnikami
o odpowiedzialnymi za czyny emigrantów
- stworzenie Nadzwyczajnego Trybunału Kryminalnego
- postanowienie uwięzienia wszystkich księży
o odebrano akta stanu cywilnego
o zakazano noszenia sutann i habitów
o konfiskata dzwonów na bron
- "pierwszy terror rewolucyjny"
o Marat twierdzi że zbyt łagodny
- 19 08 wojska Pruskie przekraczają granicę
- spychają armię Dumoureiza w stronę Paryża
- kapitulacja twierdzy Longwy
- ministrowie i większość Rady Wykonawczej mówią o konieczności przeniesienia się do Tours
- przeciwstawia się temu Danton i żyrondyści
o chcą w ten sposób łatwiej złamać Komunę Paryską
o objąć z powrotem władze
o zrzucić wszystko na komunę i lewice jakobinów
- lud Paryża wierzy w zwycięstwo
- klęski na froncie przypisuje zdrajcom
- Marat nawołuje do wymordowania ich - wg Dantona 30 000
- 1 09 plotka o kapitulacji Verdun
- miasto ogarnia psychoza strachu przed zdrajcami -spiskowcami
- 2 - 5 09 masowe mordy
- uzbrojone bandy po więzieniach
- ok. 1400 wymordowanych w samym Paryżu
- 10 -12 tys. we Francji
- ZP zastraszone bezczynne
- rosnąca niechęć w EU po masakrze wrześniowej
o pretekst dla rządów do krytyki tych wydarzeń
o i rosyjska motywacja walki z Polakami
- wybory do trzeciego parlamentu rewolucyjnego KONWENTU
- atmosfera strachu przed przyznawaniem się do przekonań monarchistycznych
- większość narodu nie bierze w nich udziału
- zmiana na froncie
- powolne wojska AU - PR
- wojnę wypowiada też król Sardynii
o nieufność wzajemna PR <=> AUTR
o miały być równe armie a było 42/30 tys.
o wroga postawa ludności francuskiej
* chłopi boją się powrotu feudalizmu
o uciążliwy deszcz
- Dumoriez chce wkroczyć do Belgii by odciągnąć uwagę do Paryża
- RW każe mu bronić zalesionego pasma Argonów
o PR AUST przedzierają się przez nie
o Dumouriez na południe łączy się z Kellermanem
o stanowisko pod Valmy
o wolna droga do Paryża ale cała armia francuska za plecami
o król pruski wydaje rozkaz strzelania
o na widok gotowych do walki Francuzów daje rozkaz do odwrotu
o nie chcą długiej i ciężkiej wojny
o PR nie chcą się angażować
* obawiają się pominięcia przez Katarzynę II w dzieleniu Polski
- potyczka pod Valmy dzięki legendzie urasta do zwycięskiej dla Francji bitwy
- moralne zwycięstwo Francuzów
o pierwsi stawili czoło najlepszej armii w EU
o zmuszają ich i AUSTR do odwrotu
o mogą przeprowadzić ofensywę
o Sabaudia, Nicea, Bazylea - zwołanie w Chambery ZN sabaudzkie
o przyłączenie krainy do FR
o później Nicea też
o z Bazylei republikę Raurację też do FR
- Spira, Wormacja, Moguncja
o w tej ostatniej utworzono TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WOLNOŚCI I RÓWNOŚCI
- oparcie granicy o Ren
- decydujące zwycięstwa Dumourieza na płn. - wsch.
o sam nie bardzo ich pragnął
o na korzyść jakobinów działały
o Lille, Jemappes
o zajmuje całą Belgię
o Jakobini wyzyskują zwycięstwo z 10 08 1792
o niszczą przeciwników 10. UPADEK MONARCHII WE FRANCJI. POCZĄTEK pierwszej koalicji
- zwycięstwo jakobinów w wyborach wrześniowych 1792
- zwycięstwo wojsk fr na froncie
- przesądza to losy monarchii
- strach przed ujawnianiem pro monarchistycznych poglądów
- 200 - 300 w konwencie
- udział publiczności - gwizdy, krzyki
- prawica Konwentu - żyrondyści
o 160
o brak oparcia w samym Paryżu
o wyparci przez jakobinów
o reprezentowali interesy średniego mieszczaństwa
o bronili autonomii prowincji
o zarzucano im że dążą do przemiany FR w federację miast
- lewica - jakobini
o nazywani górą lub góralami od górnych ławek
o nie stanowią jednolitej grupy
o wielu karierowiczów i awanturników
o obok ludzi oddanych FR
o Danton, Marat, Robespierre
o triumwirowie
- centrum
o najliczniejsze
o "równina" lub "bagno"
o umiarkowani
o zmienne poglądy
o Sieyes
- pierwsza kwestia - król i ustrój polityczny we Francji
- jakobin D'Herbois 21 09 wniosek o zniesienie monarchii
- jakobini domagają się śmierci króla
- żyrondyści detronizacji
- sprawę Ludwika pogarsza znalezienie korespondencji z wrogami kraju
o król wypiera się wszystkiego
o jakobini żądają głowy królewskiej
o "monarchia jest wieczystą zbrodnią i każdy ma prawo przeciwko niej powstać... Nie można panować i być bez winy... Każdy król jest uzurpatorem i buntownikiem"
- obrońcy króla powołują się na zapis konstytucyjny
- poza tym nie może szkodzić, bo jest uwięziony
- Robespierre wysuwa argument bezpieczeństwa republiki
o "Ludwik musi umrzec, ponieważ kraj musi żyć"
- żyrondyści chcą wyroku poprzez referendum
- górale się nie zgadzaja bo boją się uniewinnienia króla
- "Ludwik Capet" winien zamachu na wolność narodu
- wyrok nie będzie przedstawiony do zaakceptowania narodowi
- 16 01 najdłuższe posiedzenie
o 36 h bez przerwy
o za wyrokiem śmierci 387
o przeciw 334
- 21 01 wykonanie wyroku
- rodzina królewska nadal w więzieniu
- brat króla ogłasza się regentem za małoletniego uwięzionego Ludwika XVII
o nikt się tym nie przejmuje
- śmierć Ludwika - przepaść pomiędzy monarchistami, katolikami a rewolucją
o zerwanie z dawną świetnością FR
o terror i wojna
- ogromne wrażenie ścięcia króla
o wcześniej już w Anglii
* łamał konstytucję
o ale skazanie króla bez precedensu
o każdy monarcha uchodził za pomazańca boskiego
* osobę świętą i nietykalną
o był właścicielem kraju
- nabożeństwa żałobne i manifestacje
o zohydzić królobójców
- w WB tłumy domagają się wypowiedzenia wojny królobójcom
o 24 01 1793 wypowiada wojnę
o pretekst
o obawiają się FR po Jemappes i wtargnięciu Fr do Belgii
o nie chce hegemonii FR
o nie tylko uniknięcie niebezpieczeństwa inwazji
o ekonomiczny
* handel z EU przez belgijski port
* powiązanie banków
o obrona prawa publicznego w EU
o porozumienie z państwami wschodnimi
o one właśnie gwałcą to prawo "rozbierając" Polskę
o "Ale los Polski nie zagraża angielskiej potędze morskiej" Trevelyan
- nie wiedząc o tym Konwent wypowiada wojnę WB 1 02 za posunięcia antyfrancuskie
- najbardziej przejmuje się brat króla - Karol IV hiszpański
- poseł hiszpański w Paryżu próbuje interwencji w Konwencie
- próbuje przekupić posłów
- nie dopuścić do egzekucji
- przystępuje do wojny
o nie ze względu na śmierć króla
o łączył ją z FR "pakt familijny"
o dzięki niemu mogła się przeciwstawić WB
* zagrażała na morzu hiszpańskiemu monopolowi handlu z Am. Płd.
o w czasie wojny H - WB konstytuanta odmawia pomocy
o Hiszpania musi ustąpić wobec zadań WB
- FR wypowiada wojnę
o Holandii
o Państwu Kościelnemu
- do koalicji antyfrancuskiej też Neapol, Portugalia
- caryca odmawia
o przyrzeka rządowi angielskiemu swe poparcie polityczne
o zabroniła handlu z FR
o tępi wszelkie przejawy wolnościowe
- wszystkie państwa EU oprócz Danii, Szwecji, Szwajcarii i Turcji przeciw FR
o 3 x większa flota od FR
o duże "zapasy" ludności
o wydaje się że Francja zostanie zmuszona do kapitulacji
* warunkiem przywrócenie dawnego ustroju
- brak wspólnego celu w tej wojnie
- hasło ogólne walka z rewolucją i obrona kultury EU
- każde ma swój własny cel
- często kłócący się z celami innych
o WB nie tyle zmiana rządów co wyrzucenie FR z Belgii
- chodzi w istocie o częściowy rozbiór FR
- żadne państwo nie chce poświecić wszystkich sił
o WB nie chce prowadzić wojny lądowej
* opłaca
o król Pruski zbyt zajęty sprawami w PL
* sejm grodzieński zgadza się na zabór rosyjski
* bierny opór co do zadań pruskich
* 22/23 09 dopiero zgoda
* Toruń i Gdańsk były skłonne stawić zbrojny opór
o Austria tez związana sprawa polską
* brak pewności że PR wywiążą się ze swych przyrzeczeń
o najszczerszej przejęto się wojna w Hiszpanii
* propaganda duchowieństwa
- wiosna i lato 1793 sukcesy koalicji
- AUSTR bije Dumourieza pod Neerwinden
- Dumouriez pertraktacje z wrogami by samemu przywrócić porządek w Paryżu
- zdemaskowany ucieka
- Austriacy zajmują Belgię
- Anglicy Dunkierkę
- FR wyparci znad Renu, z Sabaudii i Nicei
- od południa HIS i PORT
- Tulon opanowany przez monarchistów poddaje się Anglikom
- na płn. - zach. powstanie chłopskie
- 3
- uchwalona przez Legislatywę wojnę chłopi przyjmują niechętnie
o pobór do wojska
o oderwanie od rodziny
o złe traktowanie
o dezercje
- prześladowanie księży niezaprzysiężonych
o wrzenie i rozruchy
o momentami otwarte powstanie
- najsilniejsze w Wandei
o lesisty i bagnisty teren
o ułatwia to walkę
o 10 03 1793
* rozbijanie gwardzistów
* aresztowanie i mordowanie urzędników
* i księży zaprzysiężonych
* rozszerza się na Bretanię i sięga po Normandię
- w Paryżu obawa że pochłonie całą FR
- "obrona religii i monarchii
- ludzie prości i szlachta dowództwem
- tyraliera
- świetne wykorzystanie terenu
- ale brak zgody
- po zwycięskich potyczkach rozchodzą się do domów
- wrzenie też w miastach
o spadek wartości asygnat
o drożyzna
o niskie zarobki
o brak dowozu żywności
- podsycane przez monarchistów
11. DYKTATURA JAKOBINÓW - 1793/94 najcięższy dla FRANCJI
o powstanie chłopskie
o bunt miast
o wróg zewnętrzny
o kryzys gospodarczy
o inflacja
- rząd musi rekwirować zboże
- karty żywnościowe - nie wszyscy maja do nich prawo
- nie wystarczające do zaspokojenia potrzeb
- brak dowozu żywności
- obawiano się powstania
- sankiulioci - wściekli - domagają się wprowadzenia cen maksymalnych i odebrania majątku bogaczom
- pod ich naciskiem Konwent zgadza się na swobodne używanie prawa własności
o przymusowy kurs asygnat
o maksymalne ceny zboża
- wybuchy rozruchów głodowych
o 26 07 uchwała przeciwko spekulantom
o 11 09 ustalono znowu ceny maksymalne na zboże
o 29 09 ogólny cennik na żywność
- rozgoryczenie mas ludowych siłą rewolucji
- korzystają z tego poszczególne grupy w walce między sobą
- rządy rewolucyjne kierują rozgoryczenie na zdrajców wewnętrznych
o przypisywano im ogromna role w trudnościach wewnętrznych
o kryzys ekonomiczny
o wszyscy, którzy nie aprobują kroków konwentu i jakobinów
- strach przed klęską i obietnicami księcia brunszwickiego
- i białymi
- atmosferę strachu podtrzymują
o jakobińskie pisma
* innych już nie ma
o stowarzyszenia jakobińskie na prowincji
o jakobini z Paryża
* nie stanowią jednolitej partii politycznej
* nie maja zwartej organizacji
* nie maja programu społecznego
* prawo do własności uważają za nienaruszalne
* tylko na wskutek nacisku tłumu godzą się na ustępstwa
* masy ludowe pchają ich do walki z żyrondystami
- żyrondyści
o nie są monarchistami i katolikami
o starają się powstrzymać rewolucję
o chcą ograniczyć rolę Paryża przez przeniesienie stolicy
o federaliści
- żaden z żyrondystów nie został wybrany do Komitetu Ocalenia Publicznego
o od 1793 właściwie rząd FR
* RW prowizoryczna i bez znaczenia
o 7 członków centrum
o prawdziwym przywódcą Danton
- żyrondyści grożą "Gdyby doszło do znieważenie konwentu, to oświadczam w imieniu FR, że Paryż będzie zburzony tak, iż na brzegach Sekwany trzeba się bezie dopytywać, w którym stał miejscu"
- jakobini decydują się na zamach stanu
- 2 06 1793 gwardia narodowa z Henriotem otacza konwent
o domaga się wydania 22 zdrajców
o przerażony konwent zezwala na aresztowanie 29 swych członków
* wszystkich przywódców żyrondystów
- przejęcie władzy przez jakobinów
- Konwent 3 06 opracowuje nowe prawodawstwo cywilne
- dyskusja nad nowa konstytucją
- 24 06 druga konstytucja
o konstytucja roku I
o wstępem - nowa DPCziO - 33 pkt.
* dużo bardziej demokratyczna
* państwo ma obowiązek zapewnić oświatę wszystkim swoim obywatelom
* państwo powinno pomagać biednym
* dąć prace bezrobotnym
* środki utrzymania dla tych, którzy nie mogą pracować
o nie ma podziału na obywateli czynnych i biernych
o powszechne prawo wyborcze do 21 roku życia
o władza prawodawcza - Ciało Prawodawcze
* wybierane, co roku
* uchwały maja moc po wyrażeniu zgody przez referendum ludowe
o najwyższa władza wykonawcza - Rada Wykonawcza
* 24 członków
- po uchwaleniu projektu odwołanie się do referendum
o wyraża zgodę
- 10 08 ogłoszenie
- petycje ludowe
o domagają się jej zawieszenia
o uczyniono to
o pozostała martwą litera
- jakobini chcą zjednać sobie opinię publiczną
- żadna z konstytucji nie do zastosowania
- jakobini wola wzmocnić rząd centralny i zaostrzyć przymus
- żyrondyści rzucają hasło do marszu na Paryż
- 13 07 D'Armont zamordowała Marata sztyletem
- istotne znaczenie ma Komitet Ocalenia Publicznego
o jego członkiem zostaje Robespierre - głowa
o Danton odmawia swego udziału - błąd
o najwyższa władza w sprawach wojny, pokoju, zwalczania kontrrewolucji
o mianował generałów i ministrów
- KOMITET BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO
o zreorganizowany 14 09
o kierował tajna policja i wyszukiwaniem wrogów rewolucji
o formalnie zależy od KOC
o ale dochodzi między nimi do starć
- przestępców politycznych sądzi w trybie przyspieszonym Trybunał Rewolucyjny w Paryżu
- na prowincji komitety centralne
- przedstawiciele maja nieograniczona władzę
- stosowanie metody terroru
- surowe akranie faktycznych i domniemanych wrogów rewolucji
- 17 09 - prawo o podejrzanych
o księża
o szlachta
o emigranci i ich rodziny
o sympatycy federacji i monarchy
- każdy obywatel powinien mieć świadectwo pozytywnego stosunku do republiki
- podejrzanym go nie dawano
- śmierć Marii Antoniny, Filipa Egalite, siostra króla Elżbieta, 21 żyrondystów
- kaci - Carrier, Lebon, Feron
- gilotyna, rozstrzeliwanie, topienie więźniów
- 4 m-ce - 4000 ludzi dead
- 3
- po zdobyciu zbuntowanego Lyonu decyzja o zniszczeniu go
- nazwa ma być wykreślona z listy miast republiki
- na ruinach kolumna
- burzenie zaczyna Couthon
- wyroki śmierci
o ludzi do ślepych ulic i strzelanie z armat
o Fouche naraził się Robespierrowi i zaniechano burzenia
- wprowadzenie kalendarza republikańskiego
o nowe nazwy miesięcy
o miesiące dzielone na dekady
o 1 dzien. roku - 22 09 1792
- zdecydowana walka z kościołem
- niszczenie obrazów i rzeźb religijnych
- demolowano wnętrza kościołów
- od księży wymagano wyrzeczenia się ich godności i wiary
- antyreligijne maskarady w katedrze paryskiej
- uroczystość ku czci Rozumu
- niszczenie grobów królewskich
- gwałtowna dechrystianizacja prowadzona przez hebertystów niepokoi umiarkowany odłam jakobinów
- w konwencie jednak występuje przeciw niej tylko Gregoire
o dechrystianizacja zraża do konwentu
o prowokatorzy i obcy agenci
o główni inicjatorzy terroru pragną chwycić władze w swoje ręce
o przywódcy sankiuliotów mogą pociągnąć za sobą masy
- Danton atakuje hebertystów za dechrystianizację
- podejrzane stosunki pieniężne z obcymi krajami - Robespierre
- opanowany przez hebertystów Klub Kordylierów - próba powstania ludowego
- nie powiodło się, bo masy zrażone do nich
- aresztowanie czołowych hebertystów
- 24 03 zgilotynowano ich
- KK przestaje istnieć
- u władzy tylko 2 stronnictwa jakobińskie
o Danton
o Robespierre
- Danton
o główny przeciwnik hebertystów
o dalszy terror nie potrzebny
o występuje w interesie chłopów i zamożnej burżuazji
o domaga się zniesienia do maksimum cen na środki żywnościowe
o skasowania utrudnień dla handlu i przemysłu
o nie jest to przyjmowane życzliwie przez masy
- Robespierre
o może łatwo obalić rywala
o posądza go o pozostawanie na usługach GB
- aresztowany Danton
- 16 germinalia ( 5 04 1794) zgilotynowany
- wraz z nim 13 innych wrogów republiki
- dyktatorem Robespierre
o pod wpływem Rousseau, że państwo bez religii istnieć nie może
o trzeba utrzymać religię
o w kościele widzi jednak podporę kontrrewolucji
o dekret w konwencie
* Lud francuski uznaje istnienie Najwyższej Istoty
* nieśmiertelności duży ludzkiej
- w dziedzinie socjalnej interesy drobnego mieszczaństwa i chłopów
- utrzymano środki przeciw bogaceniu
o rekwizycje
o maksimum cen
- tłumiono próby strajków
- na wsi praca przymusowa chłopów bezrolnych
- rewolucja nie została zakończona
o zagrażają jej nadal monarchistyczne elementy
o skorumpowanie fałszywych rewolucjonistów
- kontynuacja terroru konieczna
- dekrety konwentu zawiesiły działalność sądów rewolucyjnych na prowincji
- odmowa oskarżonemu prawa do obrońców
- trybunał rewolucyjny może odbywać się bez świadków
- dwa wyroki - uniewinnienie lub kara śmierci
- każdego można pociągnąć
- 1376 wyroków śmierci podczas 9 tygodni
- Wielki Terror
- opozycja
- katolików nie zadowala kult Najwyższej Istoty
- uważają go za antyreligijny
- racjonaliści i ateusze także go zwalczają
- burżuazja FR przeciwna jest kontynuowaniu restrykcji w dziedzinie handlu i przemysłu
o chce korzystać ze zwycięstw na froncie
o eksploatować nowo podbite kraje
- do opozycji hebertyści i dantoniści
- spekulanci
- 8 thermidora roku II Robespierre zapowiada zdemaskowanie kolejnego spisku
o konieczność usunięcia zdrajców
- opozycja nie ma zbyt wiele czasu
- w nocy nachodzi domy "bagna" i straszy Robespierrem
- "bagno" zgadza się na obalenie dyktatury pod warunkiem zaprzestania terroru
- 9 thermidora nie dopuszczono do głosu Saint - Juste'a i Robespierra
- aresztowanie Robespierra i innych
- niektóre sekcje chwytają za broń
- Komuna wysyła oddział wojska, który uwalnia aresztowanych
- Robespierre panem sytuacji, ale nie umie jej wykorzystać
- brak wodza i brak planu działania
- konwent pozbawia praw obywatelskich wszystkich powstańców i zwolnionych
- 10 thermidora odziały konwentu opanowują ratusz i ponownie aresztują Robespierra
- następnego dnia zostają zgilotynowani - 29 07
- potem giną inni jakobini
- zwycięzcy -temidorianie
- zakończenie okresu rewolucji demokratycznej
- władza znów dla burżuazji 1Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Historia

190 IP banned